Hoàng Thị Dung - Nhân viên y tế - Tổ trưởng

Triệu Thị Loan - Nhân viên kế toán - Tổ phó

Lý Thị Trang - Nhân viên nấu ăn

Hoàng Thị Chức - Nhân viên nấu ăn

Đào Ngọc Thơ - Bảo vệ