Tổ 1: 8 thành viên

Tổ trưởng: Dương Thị Ngọc Luyến

Tổ phó: Nguyễn Thị Thủy

Tổ 2: 13 thành viên

Tổ trưởng: Hà Thị Mỹ Anh

Tổ phó: Hoàng Thị Nghị