Đào Thị Khanh A - Chủ tịch công đoàn 

Nguyễn Thị Thủy - Thủ quỹ

Hà Thị Mỹ Anh - Nữ công

+ Nguyễn Thị Vân

+ Đào Thị Hảo